Phalaenopsis buyssionana oder Dorites pulcherrima var. buyssoniana